image banner
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc giao nhận một số loại văn bản hành chính phục vụ việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố tụng hành chính

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2120/UBND-TD yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện việc giao nhận một số loại văn bản hành chính phục vụ việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố tụng hành chính.

Theo đó, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Giám đốc, Thủ trưởng các sở ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng hành chính, dân sự. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy có nhiều trường hợp tổ chức, công dân thực hiện khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính đối với các văn bản hành chính, quyết định hành chính khi đã quá thời hiệu giải quyết (nhiều năm nếu tính theo thời gian phát hành văn bản) nhưng cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết. Nguyên nhân là tổ chức, công dân lấy lý do không nhận được, hoặc mới nhận được văn bản hành chính, quyết định hành chính, trong khi đó các cơ quan Nhà nước không có tài liệu, văn bản (hoặc có nhưng không thể hiện đầy đủ thông tin) chứng minh việc giao - nhận các văn bản hành chính, quyết định hành chính cho tổ chức, công dân.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ngay sau khi ban hành các văn bản hành chính, quyết định hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, công dân mà các văn bản, quyết định này có thể bị khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật (bao gồm: các văn bản, quyết định giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và các văn bản, quyết định giải quyết một thủ tục hành chính cụ thể, có làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tố chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tố chức, cá nhân) thì các cơ quan ban hành các văn bản, quyết định hành chính nêu trên phải tổ chức thực hiện giao văn bản, quyết định (bản chính) cho tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đồng thời lập văn bản (giấy tờ) giao - nhận; trường hợp gửi qua đường bưu điện thì phải thực hiện hình thức gửi thư bảo đảm có thông báo phát (các văn bản giao - nhận, thông báo phát phải ghi rõ thời gian giao nhận, số ký hiệu văn bản được giao nhận và họ tên, chữ ký của người giao; họ tên, chữ ký của đại diện tổ chức, cá nhân được nhận).

Cơ quan ban hành văn bản, quyết định hành chính thực hiện lưu trữ bản gốc giấy tờ giao - nhận, thông báo phát kèm với bản chính của văn bản, quyết định hành chính để làm cơ sở giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng hành chính theo quy định pháp luật.

Tại Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện việc giao - nhận các loại văn bản, quyết định hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, công dân theo trình tự như trên một cách nghiêm túc.

N.B (tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image