image banner
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 -2024

Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 -2024 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 – 2024. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; triển khai hoạt động giáo dục tăng cường, xây dựng mô hình hoạt động của trường PTDT bán trú kiểu mới; mô hình phòng giúp phòng, trường giúp trường, tổ bộ môn giúp tổ bộ môn.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, khoa học Chương trình giáo dục phổ thông 2018; vận dụng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, đảm bảo chất lượng cho các khối lớp; tăng cường dạy học ngoại ngữ, tin học, giáo dục STEM và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, an toàn cho học sinh. Xây dựng các dự án dạy học, giáo dục trải nghiệm dựa vào cộng đồng và vì cộng đồng. Khuyến khích xây dựng kế hoạch nhà trường tiếp cận nội dung các chương trình tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tổ chức khoa học công tác đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý theo chuẩn quốc gia, quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; trong đó triển khai bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An. Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tư vấn tâm lý học đường, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của các cơ sở giáo dục.

Tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể về tình hình biệt phái giáo viên công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để có giải pháp phù hợp, hiệu quả và lâu dài; phối hợp, tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ viên chức làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phát huy trách nhiệm gắn với quyền lợi chính đáng. Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên biên chế bảo đảm chặt chẽ, công bằng, khách quan và kịp thời khi Trung ương bổ sung biên chế giáo viên cho tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai và nhân rộng các mô hình trường học có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, chia sẻ với các địa phương để bổ sung, hoàn thiện đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục Nghệ An. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học Chương trình GDPT 2018 cấp THPT đối với lưu học sinh Lào (diện mở rộng hợp tác của tỉnh), tổ chức tuyển sinh bắt đầu đào tạo Tiếng Việt cơ bản từ năm học 2023-2024…

Tiếp tục tham mưu xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách về giáo dục

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng tham mưu trình HĐND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết về giáo dục; UBND tỉnh thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Chiến lược phát triển bền vững giáo dục Nghệ An; chỉ đạo công tác theo dõi rà soát, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc triển khai thực hiện của các địa phương, cơ sở giáo dục; tổ chức sơ kết, tổng kết các kế hoạch, đề án đến niên độ. Tham mưu Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, định hướng; UBND tỉnh tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục trong năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025.

Tiếp tục chỉ đạo sáp nhập trường lớp gắn với chủ trương sáp nhập địa bàn hành chính giai đoạn 2023-2025; dồn dịch các điểm trường đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018. Tiếp tục chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình trường học, hoạt động quản lý, giáo dục có hiệu quả qua triển khai thí điểm; tập trung xây dựng các trường PTDT bán trú; thí điểm xây dựng 12 trường thực hiện mô hình trường PTDT bán trú kiểu mới ở TH và THCS, trường THPT bán trú.

Đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách đảm bảo nguồn lực cho giáo dục trên địa bàn, được HĐND tỉnh ban hành; tranh thủ tối đa nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh ban hành. Tranh thủ tối đa các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ cho địa phương trong ưu tiên phát triển giáo dục.

Chỉ đạo Ngành giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương các cấp chuẩn bị bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo yêu cầu năm học mới với quy mô học sinh các cấp học tăng và nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng và chăm sóc cảnh quan trường lớp học thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; ưu tiên trang bị trước điều kiện đảm bảo hoạt động trải nghiệm phát triển năng lực, phẩm chất.

Huy động sức mạnh hệ thống chính trị và sự đồng hành của cha mẹ học sinh trong công tác vận động xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (đảm bảo đủ danh mục thiết bị tối thiểu) cho các nhà trường; đảm bảo quy trình, thủ tục công khai, minh bạch, tự nguyện; quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; Giảm áp lực về trách nhiệm thu, chi các khoản đóng góp, nhất là đóng góp xã hội hóa giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.

Tập trung công tác vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Thực hiện tốt việc hỗ trợ, miễn giảm học phí, tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ đạo đổi mới quản lý Ngành và quản trị trường học

Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng phong trào “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và hiệu quả”. Chỉ đạo toàn ngành giáo dục tham gia tích cực, hiệu quả các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, trung tâm điều hành thông minh IOC; ứng dụng các thành tựu của công nghiệp 4.0, triển khai các mô hình chuyển đổi số trong trường học theo Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 23/2/2023 của UBND tỉnh và các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh.

Chỉ đạo đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá theo hướng đảm bảo thực chất, hiệu quả; phòng, chống bệnh hình thức. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, nhân tố điển hình; tham mưu cơ chế khuyến khích, khen thưởng cho nhà giáo, học sinh đạt các chứng chỉ quốc tế. Quan tâm công tác truyền thông giáo dục nhằm thống nhất về nhận thức, tiếp nhận và cung cấp kịp thời các thông tin, chủ trương, chính sách cũng như nhiệm vụ, giải pháp của ngành, của cơ sở giáo dục đến với cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân. Xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; môi trường giáo dục dân chủ, khai phóng, sáng tạo; giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong thực hiện chế độ chính sách thi đua khen thưởng; hướng đến khen thưởng thực chất, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng phương án, lộ trình đảm bảo đạt chuẩn, duy trì và nâng chuẩn các nội dung tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, yêu cầu phổ cập giáo dục; phấn đấu kiểm tra công nhận mới, công nhận lại được trên 200 trường; duy trì mức độ đã đạt về phổ cập giáo dục, XMC, phấn đấu đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, triển khai thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo. - Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới; tiếp tục phát huy, quảng bá những giá trị tốt đẹp của con người, quê hương Xứ Nghệ ra trường quốc tế. Triển khai sáng tạo các Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh và khơi dậy khát vọng cống hiến cho người học, bằng nhiều hình thức phong phú trong cơ sở giáo dục, tại địa phương và trên không gian mạng… Chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục từng cấp học, bậc học

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với giáo dục nghề nghiệp

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển các trường chất lượng cao, trường có ngành nghề trọng điểm các cấp độ.

Tăng cường, đổi mới công tác thông tin, truyền thông về giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu sử dụng của thị trường lao động và nhu cầu học nghề. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Không ngừng đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp quản trị và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp để thực hiện đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cuộc cách mạng 4.0.

Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù, lao động bị mất việc làm; đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động với chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Tăng cường hoạt động gắn kết với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động theo từng ngành nghề, cấp trình độ, vị trí việc làm; nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều, tuyển dụng lao động đã qua đào tạo để ký kết các chương trình hợp tác…

Hoàn thành, trình phê duyệt đề án sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An. Phấn đấu đến 2045, Nghệ An trở thành Trung tâm đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo; tích cực thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học trên đại bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng và triển khai mô trình trường đại học thông minh đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trường học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu chuyển đổi số…

Phương Thúy (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image