image banner
Trong năm 2023 - 2024, tiếp tục duy trì triển khai cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày tại 12 cơ sở điều trị Methadone

Hôm nay (18/9), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 684/KH-UBND về việc triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2024.

Kế hoạch được ban hành nhằm tạo sự thuận tiện, tăng khả năng tiếp cận, tăng sự hài lòng và tuân thủ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Giảm gánh nặng công việc cho cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Đồng thời, cung cấp thông tin, bằng chứng để mở rộng việc cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh nghiện các chất dạng thuốc phiện, nếu phù hợp.

Theo đó, trong năm 2023 – 2024, tiếp tục duy trì triển khai cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày tại 12 cơ sở điều trị Methadone đã triển khai trong năm 2022 (gồm 11 cơ sở trực thuộc Sở Y tế, 01 cơ sở trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).  Mở rộng triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho 18 cơ sở cấp phát thuốc trên địa bàn toàn tỉnh (riêng 02 cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn và Nghi Lộc hiện không có bệnh nhân điều trị sẽ triển khai tùy vào tình hình thực tế).

Việc triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên nguyên tắc: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật, các hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan.

Quy trình cấp phát thuốc nhiều ngày thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 09/3/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt hướng dẫn triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. Đề án cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2024 phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự huy động vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đã đưa ra các nội dung và giải pháp thực hiện: Triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ có liên quan; Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về lợi ích của Chương trình cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho cộng đồng; Đảm bảo các điều kiện thiết yếu triển khai chương trình; Tăng cường các hình thức giám sát quá trình sử dụng thuốc Methadone của người bệnh bằng nhiều kênh khác nhau như trực tiếp, gián tiếp trong quá trình người bệnh mang thuốc về sử dụng tại nhà…

Nguồn kinh phí thực hiện gồm: Nguồn kinh phí Trung ương; nguồn kinh phí địa phương; nguồn kinh phí Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS…

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo việc tổ chức hoạt động của các cơ sở điều trị Methadone, thực hiện việc cấp phát thuốc nhiều ngày cho người bệnh đảm bảo đúng theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế. Đồng thời, chỉ đạo việc phối hợp giữa các đơn vị Y tế địa phương để hỗ trợ chuyên môn y tế cho các cơ sở điều trị Methadone; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định về cấp phát thuốc nhiều ngày cho người bệnh tại các cơ sở điều trị Methadone…

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động chính sách tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đẩy mạnh công tác truyền thông để cộng đồng hiểu và tích cực tham gia ủng hộ kế hoạch triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. Cùng với đó, chỉ đạo các ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp ngành Y tế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch;  có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn quản lý…

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp, hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị các chất dạng thuốc phiện…

PT (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image