image banner
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

Tại Công văn số 8914/UBND-TH ngày 10/11 của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 4229/BTP-PLHSHC ngày 28/10/2022 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Để việc triển khai thi hành Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin được thống nhất, hiệu quả và chất lượng, tại Công văn số 4229/BTP-PLHSHC, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình. 

Công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. 

Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, địa phương mình; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm. 

UBND cấp tỉnh đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện và cấp xã trong việc triển khai các hoạt động tại địa bàn quản lý. 

Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin về các nội dung: Biện pháp đã thực hiện để giải quyết khó khăn, vướng mắc đã nêu tại Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của cơ quan, đơn vị; kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc chưa thể xử lý để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cung cấp việc công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; việc tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. 

Đồng thời, cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin để thuận tiện cho công tác trao đổi thông tin, báo cáo tình hình triển khai thi hành và hoạt động kiểm tra của Đoàn công tác về tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP được tổ chức trong thời gian tới. 

H.B (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image