image banner
Triển khai kế hoạch phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện trong năm 2023.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu ít nhất có 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng; 100% các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm...

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bảo đảm về tiến độ và trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chương trình gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống mại dâm; đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hoạt động can thiệp giảm hại, phòng, chống mại dâm và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm hoàn lương phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở, như: Chương trình an sinh xã hội; phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS.

Mặt khác, tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm. Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan; trong đó, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai Kế hoạch, định kỳ kiểm tra, đánh giá tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội...

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image