image banner
Triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của địa phương đảm bảo yêu cầu, tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06

Tại Công văn số 625/UBND-KSTT ngày 3/2, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của địa phương đảm bảo yêu cầu, tiến độ.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về chuyển đổi số tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; Thông báo số 434/TB-TCTTKĐA ngày 27/1/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác tại cuộc họp giao ban Tổ công tác tháng 1/2023.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Tại Thông báo số 16/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số và Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 năm 2023 gắn với bố trí nguồn lực phù hợp, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; chủ động tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ), nhất là 10 dịch vụ công đã quá hạn trong năm 2022. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp trên môi trường mạng, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Chủ động hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội; ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc xác thực, định danh khách hàng khi mở tài khoản. Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ; đào tạo, thu hút, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nguồn nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám.

Nghiên cứu triển khai dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân thực hiện

Tại Thông báo số 434/TB-TCTTKĐA, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu căn cứ 106 nhiệm vụ và lộ trình cụ thể trong năm 2023, giao cơ quan thường trực tập hợp, tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác, gửi lại các Bộ, ngành, địa phương để xây dựng Kế hoạch của đơn vị, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc để tập trung triển khai ngay, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, hướng dẫn các địa phương thực hiện. 

Các Bộ, ngành thành viên tổ công tác và UBND các địa phương chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai Đề án hàng tháng. Đồng thời, bắt đầu từ tháng 02/2023, Tổ Công tác sẽ tổ chức giao ban mở rộng, trực tuyến với 05 Thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các địa phương còn lại, giao Thường trực Tổ công tác trực tiếp làm việc để giải quyết khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất giao ban trực tuyến với Tổ công tác để các Bộ, ngành, thành viên giải đáp, thúc đẩy việc triển khai đề án tại các địa phương này. 

Ngay trong tháng 01/2023, các Bộ, ngành, thành viên đánh giá vấn đề rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu và tái cấu trúc quy trình dịch vụ công trực tuyến để thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP. UBND các địa phương cần quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức không yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ khác chứng nhận thông tin đã có trên thẻ căn cước công dân gắn chíp khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính. 

UBND các địa phương tập trung triển khai 18 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 gồm: Chủ tịch UBND các địa phương tham mưu với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành Chỉ thị, Nghị quyết đẩy mạnh triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Người đứng đầu các địa phương vào cuộc, kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở. Bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ; chỉ đạo điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng, triển khai Đề án cho phù hợp.

Về dịch vụ công, các địa phương tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia; rà soát từng dịch vụ công, thực hiện cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư để nâng cao chất lượng, không để mất niềm tin của người dân với các dịch vụ công của Chính phủ; nghiên cứu triển khai dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân thực hiện. Có văn bản yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp. Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị để số hóa dữ liệu tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tạo bộ dữ liệu dùng chung. Tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ một cửa.

Các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh; bố trí trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ TT&TT. Hướng dẫn các trường học thực hiện thu phí không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ căn cước công dân gắp chíp. Chỉ đạo tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID theo hướng dẫn của Bộ Công an. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an ninh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức. Tạo mã QR để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công…

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image