image banner
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1836/UBND.VX ngày 17/3 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nghệ An, Nhà Xuất bản Nghệ An và UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023 với các hoạt động như: Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc theo từng chủ đề, tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, tủ sách cộng đồng,… Bên cạnh đó, tổ chức các cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sách; tổ chức đường sách, phố sách; các hoạt động giao lưu, tọa đàm giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ với công chúng; ký tặng sách;…

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động triển lãm/Hội sách; quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội…; các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

Để tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng phong trào, phát triển văn hóa đọc,… Chỉ đạo các đơn vị xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai các hoạt động phát triển văn hóa đọc, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4 tại Thư viện tỉnh, hệ thống thư viện cơ sở và các thiết chế văn hóa.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tế; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị.

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện, thành, thị. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền quảng bá về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại địa phương.

T.H (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image