image banner
Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế tỉnh nhà; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược đảm bảo thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, quy mô GDP, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2023 về thu ngân sách nhà nước, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan và Bảo hiểm xã hội trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và bảo hiểm xã hội.

Trong đó, Kho bạc nhà nước tỉnh khấu trừ và hạch toán kịp thời phần tiền thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu khi thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước cho chủ đầu tư theo đúng quy định. Thực hiện thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước để đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo việc trích kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tại các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý trong thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở của pháp luật hiện hành, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc buộc trích tiền từ tài khoản của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các Sở, ngành liên quan làm tốt công tác phòng ngừa các sai phạm liên quan đến lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội như các hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế, in ấn, mua bán sử dụng trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, hành vi chuyển giá; hành vi trốn đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Xác minh, điều tra, xử lý kịp thời, theo quy định đối với các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực thuế, hóa đơn, bảo hiểm xã hội. Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cơ quan Công an, Cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực này...

PQ (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image