image banner
Phê duyệt Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 13/3 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An.

Đề án được ban hành nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính tại Sở Ngoại vụ.

Theo Đề án, phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự của bộ phận Lãnh đạo Sở bao gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Phương án sắp xếp các phòng thuộc Sở như sau: Hợp nhất Văn phòng, Thanh tra Sở và phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài thành phòng Hành Chính – Tổng hợp – Lãnh sự; hợp nhất phòng Hợp tác quốc tế và phòng Quản lý biên giới thành phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý biên giới.

Về cơ cấu biên chế, nhân sự các phòng thuộc Sở, phòng Hành chính – Tổng hợp – Lãnh sự có 8 biên chế công chức và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số  68/2000/NĐ-CP; phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý biên giới có 07 biên chế công chức.

Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và tình hình cụ thể, Giám đốc Sở Ngoại vụ tiến hành xem xét và thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với các vị trí lãnh đạo cấp phòng đảm bảo số lượng đúng quy định hiện hành. Đối với các vị trí dôi dư sau khi hợp nhất, bố trí công chức làm chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện bảo lưu phụ cấp chức lãnh đạo đến hết thời gian bổ nhiệm theo quy định.

Trên cơ sở các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình thực tiễn, Giám đốc Sở Ngoại vụ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và mối liên hệ công tác giữa các bộ phận với nhau.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Sở thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án đã được phê duyệt.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và nội dung Đề án được UBND tỉnh phê duyệt.

T.H (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image