image banner
Nội dung tuyên truyền cải cách hành chính phải chính xác, rõ ràng và sinh động

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/01 về công tác tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Việc tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính trong giai đoạn mới, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh cũng như đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung, chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính. Cùng với đó, phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thương xuyên, liên tục các nội dung liên quan về cải cách hành chính phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa ban tỉnh cũng như các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của năm 2023. Nội dung thông tin, tuyền truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút nhiều đối tượng theo dõi; hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, đồng thời tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

Việc tuyên truyền cải cách hành chính cần tập trung vào các nhóm đối tượng: Các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập các cấp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập ở các cấp; các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch cải các hành chính của Trung ương và quy định, chính sách, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cải cách hành chính.

Tuyên truyền các nội dung trong 06 nội dung của cải cách hành chính nhà nước, gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Cùng với việc tuyên truyền qua các hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan sinh động, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông qua các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, sơ kết, tổng kết để lồng ghép phổ biến, quán triệt các nội dung về cải cách hành chính. Thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh.

Các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch này và các nhiệm vụ của cải cách hành chính để xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả; tập trung nghiên cứu, triển khai các hình thức tuyên truyền mới ngoài hình thức truyền thống để thu hút sự theo dõi cũng như tham gia công tác cải cách hành chính của mọi đối tượng.

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image