image banner
Huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường phổ thông dân tộc bán trú

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 206/TB-UBND về kết luận của đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Sơ kết hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2010-2022 diễn ra ngày 16/3/2023.

Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong 12 năm hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) trên địa bàn tỉnh, khắc phục khó khăn, hạn chế trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND yêu cầu UBND các huyện xây dựng một số chính sách tại địa phương để có chế độ hỗ trợ cho các trường có học sinh bán trú; huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là các công trình phụ trợ thiết yếu phục vụ cho dạy học của các trường PTDTBT.

Đồng thời, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn, các trường học tiếp tục rà soát, quy hoạch hệ thống mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện của vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói chung, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng gắn với việc phát triển mô hình trường PTDTBT. Trong quy hoạch trường PTDTBT cần gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lộ trình xây dựng nông thôn mới, thoát nghèo của từng thôn, bản để ổn định lâu dài, đảm bảo quyền lợi người học. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức tới cấp uỷ, chính quyền, nhân dân và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ học sinh. Chú trọng giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo của Trung ương để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời, khai thác triệt để, đảm bảo các trường phổ thông có học sinh bán trú, trường PTDTBT phát triển ổn định, bền vững và chất lượng. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện linh hoạt chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện học tập dành cho trường PTDTBT, trong đó tăng cường giáo dục ngoại ngữ, tin học, STEM, kỹ năng sống, giá trị sống, tiếng dân tộc,... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, có khả năng thích ứng, hòa nhập khu vực và quốc tế; gắn giáo dục với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đặc điểm văn hoá của địa phương, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. 

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các hoạt động bán trú tại trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú như chất lượng ăn, ở, sinh hoạt, các hoạt động ngoài giờ chính khóa; sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được nhà nước hỗ trợ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên, nhà trường. Đồng thời, tổng hợp, đề xuất các nội dung, mức chi hỗ trợ cho học sinh, giáo viên tại trường PTDTBT, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. 

Sở Nội vụ ưu tiến bố trí đội ngũ giáo viên nhân viên đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tham gia công tác quản lý học sinh bán trú. 

Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách dành cho giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông có học sinh bán trú, trường PTDTBT, đặc biệt là tại các huyện miền núi có điều kiện rất khó khăn về kinh tế. 

H.B (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image