image banner
Gắn kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 17/3 về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia giao thông tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị. Các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao; gắn kết công tác đảm bảo TTATGT với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Cụ thể, các sở, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội cấp tỉnh là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tập trung tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TWngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu, góp ý cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

Các cấp, các ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi chấp hành pháp luật làm tiêu chí đánh giá kết quả.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đạo đức công vụ về bảo đảm TTATGT, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm bảo đảm ATGT, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng kết nối sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế (nạn nhân nhập viện, số liệu người chết, bị thương do tai nạn giao thông), Tài chính. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.

Theo Kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 20/3/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua khen thưởng tại các cơ quan đơn vị, địa phương là căn cứ để xét khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2023; phương phướng nhiệm vụ năm 2024.

Thường trực Ban ATGT tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này; kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua; tiếp nhận và rà soát, tổng hợp kết quả, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, trình UBND tỉnh, Ủy ban ATGT quốc gia xem xét, quyết định.

T.H (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image