image banner
Chuẩn bị các điều kiện cho việc giám sát 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Tại Công văn số 3538/UBND-VX ngày 10/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở LĐ,TB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện: Anh Sơn, Kỳ Sơn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Diễn Châu thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 115/KH-ĐGS ngày 28/4/2023 của Đoàn giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh” đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Theo đó, việc giám sát chuyên đề nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia: Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (03 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Đồng thời, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua hoạt động giám sát, Đoàn giám sát xem xét, đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm 2021-2023 đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành, tổ chức thực hiện Chương trình. Phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục tồn tại, hạn chế; điều chỉnh, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tiếp theo.

Theo Kế hoạch giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thời gian giám sát từ tháng 4/2023 - 7/2023.

PT (tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image