image banner
Ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Tại Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, căn cứ vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh quyết nghị và UBND tỉnh quyết định, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cùng với Sở Tài chính và các ngành có liên quan thông báo dự toán thu ngân sách nhà nước chi tiết cho các huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện) và các đơn vị.

Sau khi giao dự toán thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh Nghệ An và Cục Hải quan Nghệ An chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành chức năng tổ chức triển khai nhiệm vụ thu ngân sách và chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế và các chế độ, chính sách thu khác có liên quan. Việc quản lý thu, sử dụng phí và lệ phí thực hiện theo đúng quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Các khoản thu từ phí, lệ phí phải sử dụng biên lai thu do ngành Thuế quản lý. Đối với những khoản thu của UBND cấp xã, ngoài thuế phải sử dụng biên lai do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 3/10/2019 về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã cùng các văn bản hiện hành khác...

Tiền sử dụng đất, phần nộp ngân sách nhà nước được điều tiết và phân chia cho các cấp ngân sách theo quy định hiện hành. Ngân sách các cấp sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng để chi cho các nhiệm vụ sau: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Quỹ phát triển đất, Quỹ địa chính; quy hoạch; xây dựng NTM; đối ứng các dự án; bổ sung nguồn vốn đầu tư công; trả nợ gốc và lãi, các khoản phí vay, trả tiền mua xi măng làm đường giao thông nông thôn và các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo quy định hiện hành.

Tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, mặt nước đối với các khu đất được ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thu đất, ghi chi kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được hạch toán như sau: Đối với cấp tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Nghệ An lập kế hoạch về cho thuê mặt đất, mặt nước, tiền sử dụng đất các khu đô thị, các dự án kinh doanh bất động sản, dự án phát triển nhà ở và các dự án tạo nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh. Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% khi hạch toán ghi thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước.

Dự toán thu tiền sử dụng đất giao cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã chưa bao gồm phần tiền sử dụng đất để hỗ trợ tái định cư. UBND cấp huyện và cấp xã lập dự toán thu tiền sử dụng đất và chi đầu tư phát triển trình HĐND cùng cấp theo quy định. Ngân sách cấp huyện hưởng 100% tiền sử dụng đất (phần đầu tư hạ tầng) đối với các khu đất do UBND cấp huyện thực hiện đấu giá; ngân sách cấp xã hưởng 100% tiền sử dụng đất đối với các khu đất do UBND cấp xã thực hiện đấu giá.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ thu, đặc biệt là cơ quan Thuế, Hải quan phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tổ chức quản lý, tập trung nguồn thu vào ngân sách tỉnh, thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu đảm bảo tất cả các nguồn thu ngân sách phải được tập trung đầy đủ, kịp thời vào quỹ ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phấn đấu phát triển sản xuất kinh doanh để tăng thu ngân sách nhà nước...

Các khoản thu ngân sách nhà nước và phần tăng thu ngân sách các cấp được hưởng tương ứng theo tỷ lệ điều tiết quy định tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND và sử dụng theo quy định hiện hành.

Tất cả các khoản huy động đóng góp của nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào quyết định hoặc thực hiện thu không đúng thẩm quyền sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. UBND cấp xã lập phương án huy động xin ý kiến cấp ủy, trình Thường trực HĐND cùng cấp thống nhất chủ trương, giải pháp trước khi tổ chức thực hiện. Quá trình huy động đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn phải được công khai tài chính theo quy định.

Đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phải lập báo cáo tình hình thu, chi tài chính và xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về cơ chế quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc: Căn cứ văn bản giao, thông báo dự toán chi ngân sách nhà nước cấp có thẩm quyền, các đơn vị dự toán cấp I tiến hành phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo khớp đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách đã được giao. Các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chi theo đúng tiến độ, tiêu chuẩn, định mức; cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ chi trả, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc và chế độ hiện hành.

Ngân sách cấp huyện bố trí các khoản chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề, sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, dự phòng; ngân sách không được thấp hơn số UBND tỉnh giao và Sở Tài chính thông báo. Không sử dụng kinh phí sự nghiệp ngành để bổ sung kinh phí cho các hoạt động mà theo quy định chức năng, nhiệm vụ đơn vị phải thực hiện và nằm trong định mức chi thường xuyên được giao. Ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định. Kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở...

Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã quy định cụ thể việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước, các khoản chi...

PT (Tổng hợp)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image