image banner
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 31/5 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 là đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT, thực hiện chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh là xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình nông thôn mới của các ngành, các địa phương. Trong đó, tham mưu triệu tập các thành viên của Hội đồng thẩm định tỉnh để thẩm định các xã đạt chuẩn theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); tham mưu trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đồng thời, tham mưu Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để xây dựng nông thôn mới. Tham mưu, phối hợp triển khai tổ chức thực hiện chương trình chuyên đề thuộc nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện, xã. Tổ chức công tác thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới. 

Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh tổ chức thực hiện một số mô hình phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, môi trường; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban chỉ đạo và các Báo cáo theo yêu cầu của Trưởng, Phó Ban chỉ đạo tỉnh. Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu số 18.6 thuộc tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT giao. 

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, gồm: Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm nhiệm; 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm và 01 Phó Chánh Văn phòng làm việc chuyên trách. Việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 

Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Bộ phận Hành chính - Kế toán; Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp. Biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh được giao chỉ tiêu theo kế hoạch hàng năm trong tổng số biên chế công chức của Sở NN&PTNT trên cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu vị trí việc làm, đảm bảo không phát sinh thêm biên chế công chức. Công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị liên quan được cử đến làm việc tại Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh (nếu có) theo chế độ kiêm nhiệm. 

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image