image banner
Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 10/3 về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá sát thực trạng việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Nghệ An năm 2022 theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đảm bảo đánh giá khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, đầy đủ các nguồn lực trong công tác PCTN của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Nội dung đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 và Bộ chỉ số, tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 do Thanh tra Chính phủ ban hành. Mỗi nội dung đánh giá yêu cầu phải có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể.

Để thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN tỉnh Nghệ An năm 2022 do Thanh tra tỉnh làm cơ quan thường trực; làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan thực hiện việc đánh giá công tác PCTN năm 2022 sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thu thập hồ sơ, tài liệu để chứng minh kết quả đánh giá công tác PCTN của tỉnh và tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Chỉ đạo Tổ công tác tổ chức đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2022 cấp tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, thẩm tra, rà soát báo cáo của các đơn vị, địa phương; nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, tiến hành đánh giá, chấm điểm công tác PCTN năm 2022; xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2022 gửi UBND tỉnh trước ngày 15/5/2023 để UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ về kết quả đánh giá PCTN của tỉnh năm 2022 trước ngày 31/5/2023. Phối hợp với Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh giải trình kết quả, điểm số với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ khi có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, phạm vi quản lý tổ chức quán triệt, đánh giá công tác PCTN của địa phương, đơn vị mình theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện. Lập Hồ sơ đánh giá gồm: các tài liệu, văn bản làm căn cứ, chứng minh điểm số; xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh; Báo cáo đánh giá, Hồ sơ đánh giá gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) bằng bản giấy và bản điện tử trước ngày 15/4/2023.

Đồng thời, phối hợp tốt với Thanh tra tỉnh và Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022; kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ theo yêu cầu phục vụ cho công tác đánh giá và giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Tổ công tác, Thanh tra tỉnh khi cần thiết; đảm bảo kinh phí để triển khai nhiệm vụ đánh giá công tác PCTN.

Tại văn bản này, UBND tỉnh đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác PCTN để tham gia Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2022.

PT (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image