image banner
Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tải về