image banner
Thông báo tổ chức xin thăm dò đất làm vật liệu san lấp tại núi Dứa, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Tải về