image banner
Thông báo tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò đất làm vật liệu san lấp tại Núi Dứa, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Tải về