Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Y tế

Địa chỉ: Số 18 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh
Email:yte.nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giám đốc

02383.848.414

hoanth@yte.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Lê

Phó Giám đốc

02383.686.399

0913.577.564

lenh@yte.nghean.gov.vn

3

Trần Minh Tuệ

Phó Giám đốc

0913.273.721

tuemt@yte.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Văn Thương

Phó Giám đốc

0989.411.459

Thuowngnv@yte.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Trung Thành

Chánh văn phòng

0915.681.386

thanhnt@yte.nghean.gov.vn

6

Hoàng Văn Khang

Phó Chánh văn phòng

0903.277.768

khanghv@yte.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Thị Song Hồng

Văn thư

0915.237.377

hongnts@yte.nghean.gov.vn

8

Lê Thị Kim Ngân

Văn thư/FAX

0976.270.634

02383.844.791

nganltk@yte.nghean.gov.vn