Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 6 - Trần Huy Liệu - Thành phố Vinh
Email: tttt@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Lê Bá Hùng

Giám đốc

0913.272.558

hunglb@tttt.nghean.gov

2

Nguyễn Bá Hảo

Phó giám đốc

0913.567.369

haonb@tttt.nghean.gov

3

Võ Trọng Phú

Phó Giám đốc

0982.535.546

pvt@tttt.nghean.gov

4

Trịnh Thị Ánh Tuyết

Chánh văn phòng

0982.066.699

tuyettta@tttt.nghean.gov

5

Nguyễn Bá Dương

Phó chánh VP

0912.248.792

duongnb@tttt.nghean.gov

6

Máy Fax

02383.599.522

7

Văn thư

02383.599.522