Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Tài chính

Địa chỉ: Số 64 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh
Email: tc@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Trịnh Thanh Hải

Giám đốc

0238.3.845095

haitt@taichinh.nghean.gov.vn

2

Đậu Thị Minh Loan

Phó Giám đốc

0238.3.860268

ducnn@taichinh.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

0983566050

tungnt@taichinh.nghen.gov.vn

4

Trần Việt Dũng

Phó Giám đốc

02383.847233

dungtv@taichinh.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Việt Hưng

Phó Giám đốc

02383.849.037

hungnv@taichinh.nghean.gov.vn

6

Phan Hữu Thắng

Chánh Văn phòng

02383.842498

thangph@taichinh.nghean.gov.vn

7

Văn thư

Máy FAX: 3830654

0238.849037