Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Lao động Thương binh và xã hội

Địa chỉ: Số 12 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh
Email: ldtbxh@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Đoàn  Hồng Vũ

Giám đốc

0238.3843099

vudh@ldtbxh.nghean.gov.vn

2

Hồ Thị Thị Châu Loan

Phó Giám đốc

0238.3590652

loanntc@ldtbxh.nghean.gov.vn

3

Vi Ngọc Quỳnh

Phó Giám đốc

0238.8608599

quynhvn@ldtbxh.nghean.gov.vn

4

Bùi Văn Hưng

Phó Giám đốc

0238.3567574

hungbv@ldtbxh.nghean.gov.vn

5

Vũ Trung Hậu

Chánh Văn phòng

0238.3592021

hauvt@ldtbxh.nghean.gov.vn