Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Giao thông Vận tải

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

 

Hộp thư công vụ

1

Hoàng Phú Hiền

Giám đốc

02388600468

hienhp@gtvt.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Đức An

Phó Giám đốc

02383842672

annd@gtvt.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Quế Sự

Phó Giám đốc

02383560010

sunq@gtvt.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hải

Phó Giám đốc

02388688099

hainv@gtvt.nghean.gov.vn

5

Mai Thanh Ngãi

Chánh VP

02383564892

ngaimt@gtvt.nghean.gov.vn

6

Mai Xuân Việt

Phó VP

02383560195

02383585586

 

vietmx@gtvt.nghean.gov.vn

7

Fax

02383849670