Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 67 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh
Email: gddt@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại 

Hộp thư công vụ1

Thái Văn Thành

Giám đốc

0238.3599296

      thanhvt@gddt.nghean.gov.vn

 

2

Đào Công Lợi

Phó Giám đốc

0912627184 

       loidc@ gddt.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Khoa

Phó Giám đốc

 0913698389

       khoanv@gddt.nghean.gov.vn

 

3

Võ Văn Mai

Phó Giám đốc

0238.3841160

        maivv@gddt.nghean.gov.vn

 

4

Nguyễn Trọng Hoàn

Chánh VP

0238.3567055

       hoannt@gddt.nghean.gov.vn

 

5

 

Văn thư

0238.3844550