Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Du lịch

Sở Du lịch
Số 07 Đại Lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số TT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc

0238.3837568

cuongnm@dlna.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thành An

Phó giám đốc

0238.3939979

anntt@dlna.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Mạnh Lợi

Phó giám đốc

0238.3939567

loinm@dlna.nghean.gov.vn

4

Trần Mai Dương

Chánh Văn phòng

0238.3799866

duongtm@dlna.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Phương

Văn phòng

0238.3841557

phuongnt@dlna.nghean.gov.vn

6

Trần Nguyên Toản

Văn phòng

0238.3841557

toantn@dlna.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Thế Cường

Văn phòng

0238.3841557

cuongnt@dlna.nghean.gov.vn

8

Lê Thị Thanh Thủy

Văn phòng

0238.3841557

thuyltt@dlna.nghean.gov.vn

9

Nguyễn Quốc Hội

Văn phòng (lái xe)

0238.3841557

hoinq@dlna.nghean.gov.vn

10

Nguyễn Thị Uyên

Văn phòng

0238.3841557

uyennt@dlna.nghean.gov.vn

11

Nguyễn Thanh Tùng

TP. Phòng KHPTTN

0238.3939399

tungnt@dlna.nghean.gov.vn

12

Nguyễn Thanh Trà

Phòng KHTN

0238.3939399

trant@dlna.nghean.gov.vn

13

Hoàng Thị Hoa

Phòng QLCSLT

0238.3830015

hoaht@dlna.nghean.gov.vn

14

Phan Thị Thu Thiền

Phòng QLCSLT

0238.3830015

thienptt@dlna.nghean.gov.vn

15

Trương Hải Linh

Trưởng Phòng QLLH

0238.3830015

linhth@dlna.nghean.gov.vn

16

Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Phòng QLLH

0238.3797686

hongntm@dlna.nghean.gov.vn

17

Hoàng Đức Chung

Phòng QLLH

0238.3797686

chunghd@dlna.nghean.gov.vn

18

Trần Đình Hà

Chánh Thanh tra

0238.3939686

hatd@dlna.nghean.gov.vn

19

Lê Hoài Anh

Thanh tra

0238.3799866

anhlh@dlna.nghean.gov.vn