Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 68 - 70 Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh

Email: ct@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vự

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Phạm Văn Hóa

Giám đốc

0912341359

hoapv@ct.nghean.gov.vn

2

Cao Minh Tú

Phó Giám đốc

0913399188

tucm@ct.nghean.gov.vn

3

Trần Thanh Hải

Phó Giám đốc

0904545777

haitt@ct.nghean.gov.vn

4

Lê Đức Ánh

Phó Giám đốc

0913400205

anhld@ct.nghean.gov.vn

5

Phạm Bá Yên

Chánh Văn phòng

02383569635

yenbp@ct.nghean.gov.vn

6

Máy FAX

02383843578