image banner
Doanh thu bưu chính, viễn thông và hoạt động công nghệ thông tin

ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs

 

2015

2017

2018

2019

Sơ bộ
Prel
2020

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ - TOTAL

3.155.600

3.558.000

3.907.610

4.040.013

4.645.692

Phân theo loại dịch vụ cung cấp
Classified by the types of offers

 

 

 

 

 

Doanh thu công nghệ thông tin
Turnover of information technology

325.100

370.000

387.000

421.972

464.169

Doanh thu bưu chính
Postal revenue

70.500

82.800

93.110

106.201

345.136

Doanh thu viễn thông
Telecommunication revenue

2.760.000

3.105.200

3.427.500

3.511.840

3.836.387

Nguồn: Niên giám thống kê 2020