image banner
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá hiện hành phân theo nhóm cây trồng

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá hiện hành phân theo nhóm cây trồng

Gross output of cultivation at current prices by crop group

     

 

 

Tổng số

Total

Chia ra – Of which

 

Cây hàng năm – Annual crops

Cây lâu năm – Perennial crops

 

Tổng số

Total

Trong đó - Of which

Tổng số

Total

Trong đó - Of which

 

Lương thực có hạt Cereal crop

Rau, đậu, hoa, cây cảnh vegetable, bean and flowers

Cây CN hàng năm * Annual industrial crop

Cây ăn quảFruit crop

Cây CN lâu năm ** Perennial Industrial crops

 

 

 

 

 

Triệu đồng - Mill. Dongs

 

 

2010

10 866 348

9 094 716

5 140 707

1 389 817

1 595 451

1 771 632

943 517

395 515

 

2011

14 555 451

12 479 381

6 911 097

1 862 857

2 208 714

2 076 070

1 121 695

661 820

 

2012

14 125 617

12 078 439

6 632 128

1 905 034

2 293 217

2 047 178

1 196 295

715 330

 

2013

14 680 645

12 444 964

6 452 042

2 182 292

2 296 821

2 235 681

1 289 299

809 590

 

2014

16 220 989

13 316 852

7 177 540

2 493 681

2 428 108

2 904 137

1 503 988

1 287 658

 

Sơ bộ 2015-Prel 2015

16 317 104

13 408 946

6 937 820

2 747 331

1 970 102

2 908 158

1 792 356

996 136

 

 

 

 

 

Cơ cấu(Tổng số = 100)-%Structure (%)

 

 

 

 

 

2010

100,00

83,70

47,31

12,79

14,68

16,30

8,68

3,64

 

 

2011

100,00

85,74

47,48

12,80

15,17

14,26

7,71

4,55

 

 

2012

100,00

85,51

46,95

13,49

16,23

14,49

8,47

5,06

 

 

2013

100,00

84,77

43,95

14,87

15,65

15,23

8,78

5,51

 

 

2014

100,00

82,10

53,90

18,73

18,23

17,90

9,27

7,94

 

 

Sơ bộ 2015-Prel 2015

100,00

82,18

42,52

16,84

12,07

17,82

10,98

6,10

 


                                                                               

(*)Cây CN hàng năm: Gồm cây mía; Cây thuốc lá, thuốc lào; Cây lấy sợi: Bông; đay, cói

Cây có hạt chứa dầu: Đỗ tương, lạc, vừng ….(**)Cây CN lâu năm: Gồm Cây lấy quả chứa dầu: Dừa...; Cây điều; Cây hồ tiêu; Cây cao su;

Cây cà phê; Chè

 

                                                                                                                                                           Nguồn: Niêm giám thống kê 2015