image banner
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh năm 2022

Tháng

Ngày tiếp

Lãnh đạo tiếp công dân

Địa điểm

1/2022

Thứ 6, ngày 14

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

3/2022

Thứ 4, ngày 16

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

4/2022

Thứ 4 ngày 6

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Nguyễn Văn Thông

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 6 ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

5/2022

Thứ 2 ngày 16

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

6/2022

Thứ 4 ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

7/2022

Thứ 4 ngày 6

Đ/c Thái Thanh Quý Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 6 ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

8/2022

Thứ 6 ngày 5

Đ/c Thái Thanh Quý Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 3 ngày 16

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

9/2022

Thứ 4, ngày 7

Đ/c Thái Thanh Quý Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh


Thứ 5, ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

10/2022

Thứ 3, ngày 12

Đ/c Thái Thanh Quý Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 2, ngày 17

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

11/2022

Thứ 5, ngày 17

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 2, ngày 28

Đ/c Thái Thanh Quý Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

 

 

12/2022

 

Thứ 5, ngày 15

 

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh