image banner
Lựa chọn các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, hạn chế tính hàn lâm

Là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 diễn ra chiều 28/12.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Các hoạt động khoa học và công nghệ có tác động tích cực đến sản xuất, đời sống của nhân dân

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, lãnh đạo ngành KH&CN khẳng định, ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong năm, ngành đã phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT quản lý triển khai thực hiện 9 dự án cấp quốc gia; triển khai thực hiện 67 đề tài, dự án cấp tỉnh. Kết quả, trong năm 2021 đã giúp các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp và các địa phương tiếp nhận, làm chủ và phát triển gần 140 quy trình kỹ thuật.

Trong sản xuất nông nghiệp, KH&CN là động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng cho tăng trưởng. Các kết quả nghiên cứu KH&CN đã góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới và nhân rộng các mô hình đã có vào sản xuất trên diện rộng. KH&CN đã bắt nhịp với ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng nhanh giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ đưa các giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường… Kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành tăng khá, ước tăng 5,59%.

Những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y tế từ các kết quả nghiên cứu các mô hình bệnh tật cho cộng đồng làm cơ sở cho các cấp, các ngành vận dụng trong chỉ đạo cơ quan quản lý y tế về công tác dự phòng, nhằm tăng cường sức khỏe, tăng cường chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cấp uỷ và chính quyền các cấp, các ngành hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các ngành và của tỉnh.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã triển khai nhiều đề tài, dự án ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ các ngành, các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, các nghiên cứu đã tập trung bảo tồn, lưu giữ các nguồn gen thực vật... Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có tác động tích cực đến sản xuất, đời sống nhân dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Năm 2021, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo điều hành về khoa học và công nghệ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gắn kết và phục vụ trực tiếp cho việc tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp.

Ngành đã quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ KH&CN, đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Trong năm, ngành đã hướng dẫn cho 72 đơn vị hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, trong đó có 68 hồ sơ nhãn hiệu, 01 hồ sơ kiểu dáng; 03 hồ sơ đăng ký sáng chế. Đến nay, Nghệ An đã có 1.441 đối tượng được bảo hộ về tài sản trí tuệ, trong đó có 1.355 nhãn hiệu, 65 kiểu dáng, 13 giải pháp hữu ích và 8 sáng chế

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và tin học Nghệ An 

Công tác truyền thông khoa học và công nghệ được chú trọng, có nhiều đổi mới về hình thức và phương pháp để cung cấp thông tin kịp thời, có chất lượng. Hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới KH&CN ngày càng được đẩy mạnh. Phong trào khởi nghiệp phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với sự hỗ trợ tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội…

Tuy nhiên, trong quản lý hoạt động KH&CN, mối liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp còn yếu. Việc chuyển đổi các tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ gặp nhiều rào cản dẫn tới hiệu quả chính sách còn thấp; việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN còn chậm so với kế hoạch đề ra. Huy động nguồn lực xã hội vào công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN chưa cao…

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với ứng dụng thực tiễn

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành KH&CN đạt được trong năm 2021, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành KH&CN cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục thực hiện hoạt động KH&CN theo chủ đề thương mại hóa các kết quả nghiên cứu; hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với ứng dụng thực tiễn, gắn với doanh nghiệp, tạo được một số sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, chiến lược khối lượng lớn và thương hiệu mạnh từ KH&CN. Đồng thời ưu tiên đầu tư chuỗi giá trị sản phẩm và tập trung nguồn lực để tác động khoa học và công nghệ cho một số sản phẩm chiến lược của tỉnh, nhất là nông nghiệp, dược liệu.

Ngành KH&CN phối hợp với các địa phương, sở, ngành, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lựa chọn các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, hạn chế tính hàn lâm; lựa chọn nghiên cứu các sản phẩm mới; đảm bảo phương tiện và môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ khoa học; tiếp tục quan tâm đầu tư có hiệu quả hạ tầng KH&CN, trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm, nguồn lực thông tin và tài chính, kể cả hạ tầng mềm là môi trường học thuật tiên tiến, lành mạnh.

Đồng thời, phát triển thị trường KH&CN, đổi mới công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường cơ chế hợp tác công - tư để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm KH&CN; đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về KH&CN; rà soát và tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển KH&CN; chú trọng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ để có đủ năng lực tiếp thu, làm chủ công nghệ, thiết bị tiên tiến, nghiên cứu KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển; thu hút đầu tư, phát huy tiềm lực, xã hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ...

Anh-tin-bai

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nguyễn Thị Minh Tú

  
Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

PT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image