Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quỳnh Lưu

Địa chỉ: Thị trấn Cầu Giát - Huyện Quỳnh Lưu

Email: quynhluu@nghean.gov.vn    


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Hoàng Danh Lai

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02383864805

laihd@quynhluu.nghean.gov.vn

2

Lê Xuân Kiên

Phó Bí thư TT Huyện ủy

02383864142

kienlx@quynhluu.nghean.gov.vn

3

Hồ Sỹ Nguyệt

Phó CT HĐND huyện

02383864532

nguyeths@quynhluu.nghean.gov.vn

4

Hồ Hữu Trình

UV TT HĐND huyện

02383645053

trinhhh@quynhluu.nghean.gov.vn

5

Hoàng Văn Bộ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02383864186

bohv@quynhluu.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thưởng

Phó CT UBND huyện

02383864264

thuongnv@quynhluu.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Văn Quý

Phó CT UBND huyện

02383864275

quynv@quynhluu.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Văn Dinh

Phó CT UBND huyện

02383645052

dinhnv@quynhluu.nghean.gov.vn

9

Hồ Văn Thanh

Chánh VP

02383864168

thanhhv@quynhluu.nghean.gov.vn

12

Văn thư

02383864208

13

Máy FAX

02383645297