Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Nam Đàn

Địa chỉ: Thị trấn Nam Đàn - Huyện Nam Đàn

Email: namdan@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại 

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Xuân Đức

Bí thư Huyện ủy

0919568097

đucnv@namdan.nghean.gov.vn

2

Trần Thị Hiên

Phó Bí thưTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02383822161

hientt@namdan.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02383822135

sonnh@namdan.nghean.gov.vn

4

Đặng Văn Thành

Phó Chủ tịch HĐND

02383822172

thanhdv@namdan.nghean.gov.vn

5

Phạm Văn Ái

Phó CT HĐND

02383781273

aipv@namdan.nghean.gov.vn

6

Vương Hồng Thái

Phó CT UBND

02383822138

thaivh@namdan.nghean.gov.vn

7

Hồ Sỹ Hải

Phó CT UBND

02383782148

haihs@namdan.nghean.gov.vn

8

Lê Trung Hòa

Chánh VP

02383822130

hoalt@namdan.nghean.gov.vn

9

Văn thư

02383822134