Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Anh Sơn

Địa chỉ: Khối 5 - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn
Email: anhson@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Hữu Sáng

Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

0238.3872554

sangnh@anhson.nghean.gov.vn

2

Đặng Xuân Quang

Phó Bí thưThường trực huyện ủy

0238.3723567

quangdx@anhson.nghean.gov.vn

3

Hoàng Quyền

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

0238.3872164

quyenh@anhson.nghean.gov.vn

4

Phạm Đình Minh

Chánh VP huyện ủy

0238.3872540

minhpd@anhson.nghean.gov.vn

5

Trần Hải Yến

Phó Văn phòng huyện ủy

0238.3872168

yenth@anhson.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Hồng Phi

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0238.3872177

phinh@anhson.nghean.gov.vn

7

Trần Ngọc Hương

Ủy viên Thường trực HĐND huyện

0238.3721989

huongtn@anhson.nghean.gov.vn

8

Bùi Thị Phượng

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.127.006

phuongbt@anhson.nghean.gov.vn

9

Hoàng Xuân Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

0238.3872137

cuonghx@anhson.nghean.gov.vn

10

Lê Anh Minh

Chánh VP UBND huyện

0238.3872467

minhla@anhson.nghean.gov.vn

11

Phan Thị Hằng

Phó Văn phòng UBND huyện

0238.3872166

hangpt@anhson.nghean.gov.vn