image banner
Tiếp tục thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 259/KH-UBND ngày 7/5 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức đại diện của doanh nghiệp chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn; kết hợp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thực hiện Chương trình, dự án liên quan đến doanh nghiệp đang được triển khai trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong thực hiện. Việc thực hiện kế hoạch phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Theo đó, trong quý II - III năm 2021, các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm với các địa phương có hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp hiệu quả, có chất lượng, mô hình mới, cách làm hay để nâng cao hơn nữa các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cần Thơ.

Quý III năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức điều tra, khảo sát, tọa đàm, hội nghị, hội thảo để nắm bắt thông tin về thực trạng áp dụng pháp luật của doanh nghiệp, nhu cầu của doanh nghiệp về bồi dưỡng pháp luật kinh doanh để có cơ sở xây dựng các hoạt động cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Quý IV năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho cán bộ của doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp năm 2020 và trao đổi những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực tiễn; tọa đàm trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các lĩnh vực

Trong năm, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu ban hành mới, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL liên quan đến doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương; tiếp nhận phản ánh về khó khăn, vướng mắc, kiến nghị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, kinh doanh nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật; rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và Cổng TTĐT tỉnh. Cùng với đó, cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính và các văn bản khác có liên quan đến doanh; giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; thực hiện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cử báo cáo viên tham gia tập huấn và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp khi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp yêu cầu.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các hội/hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này chủ động trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/12. 

T.H (tổng hợp)