image banner
Cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5454/UBND-KT ngày 31/8 yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công văn số 4517/UBND-KT ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo định hướng tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ (đã được UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về việc ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2020).

Đồng thời, tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, địa bàn quản lý; tham mưu duy trì Hội nghị giao ban định kỳ giữa UBND tỉnh với Hiệp hội, các hội doanh nghiệp, doanh nghiệp định kỳ để lắng nghe, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp (có thể tổ chức Hội nghị đột xuất cần phải xử lý ngay các vướng mắc phát sinh); đồng thời, tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa UBND tỉnh với sự tham gia rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (mỗi năm 01 lần). Công khai đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức tiếp nhận và tập trung giải quyết triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Các cơ quan, địa phương tiếp đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền phục vụ; tổ chức vận hành có hiệu quả Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An trong tháng 9 năm 2020. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là vai trò của người đứng đầu; nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và việc thực thi chế độ công vụ của cán bộ, công chức. Kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ, công chức trì trệ, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, năng lực công tác hạn chế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có biểu hiện gây phiên hà, sách nhiễu doanh nghiệp, người dân. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp, doanh nhân phát huy vai trò là cấu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

H.B (Tổng hợp)