Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thực hiện Chỉ Thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt nam, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông hoàn thành việc thiết lập đường dây nóng với số điện thoại miễn phí 18001771 để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo (điểm d mục 1 Chỉ thị 33/CT-TTg). Đường dây nóng đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/6/2013. Cổng Thông tin điện tử Nghệ An thông báo số điện thoại miễn phí 18001771 để các tổ chức và quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.