image banner
Thông báo công bố thông tin về kế hoạch vay và trả nợ chính quyền địa phương năm 2022

Tải về

Xem chi tiết phụ lục tại đây