image banner
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020
Xem tại đây