image banner
Lấy ý kiến góp ý về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An.

Sở NN&PTNT cho biết: Chi cục Thủy sản được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Chi cục Nuôi trồng thủy sản. Để tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Sở NN&PTNT xây dựng Đề án Tổ chức lại Chi cục Thủy sản”, nhằm quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phù hợp với các quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và Quyền hạn

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An là tổ chức hành chính trực thuộc Sở NN&PTNT.

Theo dự thảo Quy định, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư có 26 nhiệm vụ và quyền hạn. Trong đó, Chi cục có nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền: Các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực thủy sản; quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia có diện tích thuộc địa bàn quản lý; kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định; quyết định công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên; quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh; quy định bổ sung nghề, ngư cụ, khu vực cấm khai thác thủy sản chưa có tên trong danh mục theo quy định của pháp luật; hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng cho phép khai thác theo loài tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý.

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển; tham gia, phối hợp thực hiện công tác giao, thu hồi khu vực biển đã giao để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật... Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của kiểm ngư tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng kiểm, đăng ký, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép, Giấy chứng nhận, xác nhận, quyết định công nhận, chứng chỉ hành nghề trong các hoạt động thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở NN&PTNT theo quy định của pháp luật, phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở và hướng dẫn của Bộ NN&PTNT...

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện hành.

Các phòng và tổ chức tương đương thuộc Chi cục: Phòng Hành chính, tổng hợp; Phòng Nuôi trồng thủy sản; Phòng Khai thác thủy sản; Phòng Kiểm ngư; Trạm bờ.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hiện hành.

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Quyết định và tham gia góp ý tại đây.

PQ (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image