image banner
Lấy ý kiến góp ý về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến của các tổ chức và cán nhân góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An.

Nhiệm vụ và Quyền hạn

Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An là tổ chức hành chính trực thuộc Sở NN&PTNT. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở NN&PTNT theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thủy lợi, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ NN&PTNT. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

Theo dự thảo Quy định, Chi cục Thủy lợi thực hiện 16 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó tập trung ở hai nội dung: Thủy lợi và phòng chống thiên tai.

Cụ thể, Chi cục Thủy lợi tham mưu giúp Giám đốc Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền: Các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn; quyết định phê duyệt, công bố kết quả điều tra cơ bản thủy lợi, quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; quyết định giao tổ chức quản lý hoặc phân cấp quản lý công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận, phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước, công trình thủy lợi khác thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh; phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện bảo vệ công trình thủy lợi khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố; quy mô thủy lợi nội đồng; kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn do địa phương quản lý.

Cùng với đó, giúp Giám đốc Sở NN&PTNT hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của UBND tỉnh về phân cấp quản lý các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh trên địa bàn.

Chi cục Thủy lợi tham mưu, giúp Giám đốc Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền: Các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai; kế hoạch phòng, chống thiên tai, kế hoạch đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai của địa phương theo phân công; tiêu chuẩn, định mức vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai; quyết định về tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát chuyên dùng phòng, chống thiên tai; quyết định phê duyệt, công bố kết quả điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo phân công của Giám đốc Sở; quyết định về lực lượng chuyên trách quản lý đê điều, lực lượng quản lý đê nhân dân; chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng tuần tra, canh gác đê; cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều; sử dụng bãi sông, bãi nổi, cù lao liên quan đến thoát lũ và đê điều; chấp thuận việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông có liên quan đến đê điều...

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm 04 phòng: Phòng Hành chính, Tài chính, Tổng hợp; Phòng Quản lý đê điều; Phòng Quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn; Phòng Phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục: Các Hạt quản lý đê: Hạt quản lý đê Đô Lương, Hạt quản lý đê Thanh Chương, Hạt quản lý đê Nam Đàn, Hạt quản lý đê Hưng Nguyên I, Hạt quản lý đê Hưng Nguyên II, Hạt quản lý đê Vinh; Trạm Cảnh báo bão và thủy văn Cửa Lò - Bến Thủy.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Chi cục Thủy lợi Nghệ An được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Quyết định và tham gia góp ý tại đây.

PQ (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image