image banner
HĐND tỉnh phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 8/6, HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 105/TB-HĐND về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, số lượng báo cáo trình kỳ họp là 27 báo cáo, trong đó, Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị 05 báo cáo; các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị 04 báo cáo; UBND tỉnh chuẩn bị 13 báo cáo;  Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh mỗi cơ quan 01 báo cáo, thông báo.

Về số lượng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp là 31 dự thảo Nghị quyết, trong đó, UBND tỉnh chuẩn bị và trình 27 dự thảo Nghị quyết; Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 04 dự thảo Nghị quyết.

Về vông tác thẩm tra: Thường trực HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra 02 báo cáo và 04 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 15 báo cáo, 23 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các Sở, ngành trình kỳ họp.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thời hạn, chất lượng các nội dung được phân công; cử đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo các báo cáo, dự thảo Nghị quyết tham dự đầy đủ các cuộc họp thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định; phân công đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Các Ban HĐND tỉnh theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động sắp xếp lịch thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đồng thời thông báo lịch cụ thể về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tham mưu điều hòa chung; gửi kết quả thẩm tra về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đúng thời gian quy định; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo trình kỳ họp kịp thời, đảm bảo chất lượng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo và chuẩn bị các nội dung do Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trình kỳ họp. Tham mưu nội dung, chương trình và các văn bản liên quan công tác chuẩn bị kỳ họp; đôn đốc, tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm tra đảm bảo đúng thời hạn; tham mưu, phục vụ công tác thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, xây dựng dự thảo các báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện cần thiết phục vụ tốt công tác thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp.

Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền về kỳ họp; truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh yêu cầu các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi trước ngày 15/6/2023 để phục vụ công tác thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; gửi tài liệu sau thẩm tra đến Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo chuẩn bị phục vụ gửi tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp trước ngày 30/6/2023.

PT (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image