image banner
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo quy định pháp luật

Thời gian qua, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được những chuyển biến tích cực, bài bản, chặt chẽ, đảm bảo quy định pháp luật. Hệ thống văn bản pháp luật được ban hành đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế - văn hoá - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và hội nhập quốc tế ở địa phương. 

6 tháng đầu năm 2023, các Sở, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã lập 12 đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo quy trình.  Việc lập đề nghị xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính, nhân lực và các điều kiện bảo đảm thực hiện khác; được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

Tính đến ngày 15/05/2023, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành 22 văn bản QPPL trên các lĩnh vực. Công tác ban hành văn bản QPPL được thực hiện nề nếp, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hệ thống văn bản QPPL được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật, tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân sản xuất kinh doanh. 

Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/05/2023, Sở Tư pháp đã thẩm định 41 lượt hồ sơ dự thảo văn bản QPPL trong đó gồm 06 Nghị quyết, 23 Quyết định và 12 đề nghị xây dựng Nghị quyết. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính độc lập, khách quan, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định..., giúp cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện văn bản. Đồng thời, thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định liên ngành đối với các dự thảo liên quan đến nhiều lĩnh vực, có nội dung phức tạp hoặc do Sở Tư pháp tham mưu xây dựng để xem xét tổng thể các vấn đề có liên quan trước khi đề xuất người có thẩm quyền quyết định. Kết quả thẩm định đã giúp cho HĐND, UBND đánh giá toàn diện và sâu sắc hơn về cả nội dung và hình thức của dự thảo trước khi ban hành. 

Trên cơ sở kết quả rà soát các luật ban hành và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, HĐND, UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết luật đã được Quốc hội thông qua; ban hành Quyết định tổng hợp danh mục chi tiết các luật, pháp lệnh. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định. 

Bên cạnh đó, công tác rà soát văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; thực hiện rà soát 531 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 30/10/2022 trở về trước.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành tự kiểm tra 22 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và 10 văn bản theo đề nghị của Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp, đồng thời, đang tiến hành xử lý sau kiểm tra đối với 10 văn bản theo đề nghị của Cục Kiểm tra văn bản. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra 18 văn bản QPPL do cấp huyện gửi về (phát hiện sai sót về thẩm quyền, nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày 02 văn bản); giao Giám đốc Sở Tư pháp thành lập đoàn kiểm tra toàn diện về công tác tư pháp, trong đó chú trọng về kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL tại một số UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã kịp thời chỉ đạo UBND cấp huyện xử lý, tiếp thu, rút kinh nghiệm trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Chất lượng chính sách, văn bản QPPL được ban hành ngày càng được nâng cao, đã kịp thời thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên tất cả các lĩnh vực. Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Kim Oanh (tổng hợp)

(Nguồn: Báo cáo số 356/BC-UBND ngày 30/5/2023 về tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2023)

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image