image banner
Sẽ ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030”

Sở Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030” và một số chính sách về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan quản lý giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã); các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các cá nhân công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường, thị trấn; giáo viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; Người dân tham gia học xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Nội dung và mức chi thực hiện đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội tại địa phương về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm theo quy định tại Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Nghệ An về nội dung, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chế độ công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết các cấp trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh Nghệ An Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; bồi dưỡng cho báo cáo viên/hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng (bao gồm công tác chuẩn bị, soạn bài và báo cáo); đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập, gồm: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh Nghệ An Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều tra nhu cầu học tập, thu thập minh chứng, chi tổng hợp số liệu, viết báo cáo đánh giá, căn cứ quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh Nghệ An Quy định nội dung, mức chi cho các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Tiền điện (hoặc dầu đèn) đối với các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng ban đêm; hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng do Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng quyết định mức chi cụ thể trong phạm vi dự toán được giao của đơn vị để thực hiện và thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh.

Nội dung và mức chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

Các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh Nghệ An Quy định nội dung, mức chi cho các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Việc hỗ trợ học phẩm học viên các lớp phổ cập giáo dục, học viên các lớp học xóa mù chữ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.

Chi cho các lớp học phổ cập giáo dục, các lớp xóa mù chữ ban đêm: Hỗ trợ thắp sáng ban đêm, mức chi 200.000đ/lớp/tháng. Mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, mức chi 310.000đ/lớp/kì học. Mua sách giáo khoa dùng chung chi theo hóa đơn thực tế, không quá 01 bộ sách giáo khoa/người/năm học. Hỗ trợ giáo viên mua văn phòng phẩm (vở soạn giáo án, bút, phấn viết bảng…), mức chi 170.000 đồng/lớp/kì học.

Tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ 100.000 đồng/học viên/chương trình học.

Tiền lương đối với giáo viên thuộc biên chế dạy lớp xóa mù, chống tái mù chữ và phổ cập giáo dục thuộc nhiệm vụ chuyên môn của cơ sở giáo dục đào tạo công lập: Chi trả theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trường hợp số giờ dạy vượt định mức giờ chuẩn được thanh toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ (bao gồm giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đào tạo công lập và những người ngoài biên chế có đủ tiêu chuẩn, năng lực giảng dạy) mức chi tiền công theo hợp đồng lao động trên cơ sở lương tối thiểu vùng và đảm bảo tương quan với mức lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác dạy cùng cấp học, lớp học theo quy định hiện hành của nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/ 2017 của HĐND tỉnh Nghệ An Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ 1.800.000 đồng/người/chương trình…

Mời độc giả xem nội dung dự thảo và góp ý tại đây.

PT (Tổng hợp)