image banner
Sẽ ban hành Danh mục 42 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao đang xin ý kiến người dân góp ý vào dự thảo Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giảm tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển dịch vụ sự nghiệp công, thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

Danh mục đã được ban hành tại Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ có 28 dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa gồm:

- Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế.

- Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam.

- Hỗ trợ đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ dân gian trên địa bàn được cử tham gia các sự kiện văn hóa ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc.

- Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Hoạt động sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền thông của bảo tàng công lập.

- Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị di tích.

- Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích đã được kiểm kê, xếp hạng.

- Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, tổ chức thực hành, trình diễn và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

- Thăm dò, khai quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học.

- Giám định tài liệu, di vật, cổ vật phục vụ công tác quản lý và các hoạt động của bảo tàng.

- Tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật theo đề nghị hoặc đơn đặt hàng của cá nhân, tổ chức phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước.

- Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, số hóa, biên dịch và phát huy giá trị di sản tư liệu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu, lập báo cáo các loại dữ liệu về di tích và bảo tồn di tích.

- Lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

- Kiểm kê, đăng ký, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

- Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; sưu tầm, bảo quản, trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

- Bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hỗ trợ các hoạt động sáng tác của văn nghệ sỹ nhằm khuyến khích các tài năng sáng tạo, góp phần hình thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật tại các trại sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Hỗ trợ hoạt động sáng tạo và phổ biến, phát hành tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương.

- Xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.

- Cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật.

- Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.

- Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế.

- Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học.

- Hỗ trợ thông tin theo yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản lý chuyên biệt; tổ chức các sự kiện văn hóa phục vụ học tập suốt đời và các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

- Phát triển thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở, liên thông thư viện trong nước và nước ngoài.

- Phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Lĩnh vực gia đình bao gồm 2 dịch vụ: Hỗ trợ các hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình. Cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

Lĩnh vực thể thao bao gồm 3 dịch vụ: Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao. Bảo đảm điều kiện tập luyện thể dục, thể thao cho các đối tượng chính sách tại thiết chế thể thao cơ sở. Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù.

Lĩnh vực khác liên quan đến văn hóa, thể thao, gia đình bao gồm 12 dịch vụ:

- Đào tạo nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao ở trong nước và nước ngoài.

- Đào tạo nhân lực các ngành hiếm, chuyên sâu, chất lượng cao, khó tuyến và truyền thống, đặc thuộc các trình độ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Tổ chức hội thi tài năng học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Đào tạo nhân lực chuyên sâu, chất lượng cao trong lĩnh vực thể thao.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao.

- Nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (cấp quốc gia, cấp bộ và cơ sở) các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao.

- Các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao.

- Quảng bá về văn hóa, gia đình, thể thao Việt Nam ở nước ngoài.

- Tổ chức sự kiện ngày, tuần, năm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam.

- Tổ chức sự kiện văn hóa đối ngoại ở trong và ngoài nước.

- Xuất bản, công bố sản phẩm, ấn phẩm thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông tin của hệ thống thông tin và truyền thông quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao

Danh mục điều chỉnh, bổ sung so với tại Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ gồm 4 dịch vụ lĩnh vực văn hóa:

- Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng, tổ chức và tham gia các cuộc thi, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

- Tổ chức dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Lĩnh vực gia đình có dịch vụ Tổ chức các sự kiện của tỉnh, trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình.

Lĩnh vực thể thao bao gồm 4 dịch vụ: Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh. Khám, chữa bệnh, điều trị chấn thương cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập huấn và thi đấu (ngoài danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực y tế được cấp có thẩm quyền ban hành). Tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao của tỉnh, trong nước và quốc tế do tỉnh đăng cai. Tham gia tập huấn, thi đấu các giải thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý Tải về.

Kim Oanh (tổng hợp)