image banner
Đề xuất quy định về khu vực phát triển đô thị

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về phát triển đô thị của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn về chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm tra quản lý nhà nước về phát triển đô thị; áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm tra quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

Trong đó, về đề xuất khu vực phát triển đô thị, dự thảo nêu rõ, khu vực phát triển đô thị được xác định phù hợp với nội dung định hướng phát triển không gian đô thị quy định tại quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, không bao gồm các khu vực cấm xây dựng, các khu dự trữ phát triển, an ninh, quốc phòng, khu hiện có hạn chế phát triển quy định tại quy hoạch chung đô thị.

Đối với khu vực phát triển đô thị mới và khu vực phát triển đô thị mở rộng quy định tại Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, có thể quy định cụ thể một số khu vực yêu cầu tập trung đầu tư trong giai đoạn 05 năm để hình thành đồng bộ kiến trúc cảnh quan và khu vực ưu tiên cho phép cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư phát triển đô thị ở ngoại thành của thành phố thuộc tỉnh, khu vực ngoại thị, thị trấn và khu vực có dự kiến hình thành thị trấn hoặc thị xã mới.

Việc đề xuất các khu vực phát triển đô thị kèm theo kế hoạch thực hiện được tích hợp chung trong nội dung Chương trình phát triển đô thị hoặc được lập riêng hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Công bố và lưu trữ Chương trình phát triển đô thị

Theo dự thảo, trong thời gian 30 ngày kể từ khi Chương trình phát triển đô thị được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị.

Hình thức công bố do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn nhằm đảm bảo và cung cấp các thông tin đến nhân dân, các tổ chức liên quan để giám sát và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn.

Nội dung công bố gồm: Quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị và các tài liệu khác kèm theo.

Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu trữ Hồ sơ và cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.

Hồ sơ lưu trữ Chương trình phát triển đô thị gồm: Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, Hồ sơ Chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt dưới dạng bản in và bản số hóa.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển

Nguồn: Chinhphu.vn(21/12/2022)