image banner
Quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo khoản 1, Điều 2 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất huyện Hưng Nguyên giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Tải về