image banner
Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 6/1/2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục kèm theo khoản 1 Điều 2 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng giá đất huyện Nghi Lộc từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024
Xem nội dung quyết địnhTải về