image banner
Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo khoản 1 Điều 2 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng giá đất huyện Anh Sơn giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024
Xem nội dung Tại đây