image banner
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo khoản 1 Điều 2 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng giả đất huyện Diễn Châu giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Xem nội dung tại đây